Zmiana sprzedawcy energii

zmiana sprzedawcy energii

Zawarcie nowej umowy sprzedaży z tańszym sprzedawcą energii

Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowo wybranym sprzedawcą, wzór umowy przygotowywany jest przez sprzedawcę. Do przygotowania umowy sprzedawca potrzebuje dane Odbiorcy, wpisuje szacunkowe zużycie energii, które potrzebne jest w przypadku gdy rozliczenie będzie odbywać się na podstawie prognoz. Nowa umowa wchodzi w życie po zakończeniu okresu wypowiedzenia u poprzedniego sprzedawcy, który z mocy prawa wynosi miesiąc. Aby nie narażać Odbiorcy na brak dostaw, dniem wejścia w życie nowej umowy jest dzień następujący po dniu zakończenia umowy  z byłym sprzedawcą.

Wypowiedzenie umowy z poprzednim sprzedawcą energii

Odbiorca, bądź działając z polecenia Odbiorcy sprzedawca wypowiada umowę kompleksową. Odbiorca, który nie zmieniał sprzedawcy energii posiada taką umowę, na jej mocy sprzedawca świadczy usługi sprzedaży i wystawia faktury za energię a Operator Systemu Dystrybucyjnego świadczy usługi przesyłu. Umowę tę należy wypowiedzieć, jest to umowa, która obejmuje obie usługi więc aby nie pozostać bez energii należy zawrzeć nową umowę z OSD, który na danym terenie odpowiada za ciągłość dostaw. Wypowiedzenie umowy kompleksowej odbywa się z zachowaniem zasad  i terminów dotyczących ich rozwiązania.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy

O fakcie zawarcia nowej umowy należy powiadomić obecnego dystrybutora, ten krok jest połączony z poprzednim, gdyż to z OSD pełniącym rolę dystrybutora mamy podpisaną umowę kompleksową. Zgłoszenie nowo zawartej umowy sprzedaży na odpowiednim formularzu rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy, od tej pory procedura trwa nie dłużej niż 30 dni.

Weryfikacja danych przez Operator Systemu Dystrybucyjnego

W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zmianie sprzedawcy dystrybutor weryfikuje, czy faktycznie istniała umowa generalna pomiędzy nim a sprzedawcą, wszelkie dane zawarte w zgłoszeniu oraz dostosowanie urządzeń pomiarowych. Po przeprowadzeniu weryfikacji powiadamia Odbiorcę bądź nowego sprzedawcę jeśli to on załatwia wszelkie formalności działając na mocy upoważnienia o rezultacie weryfikacji.

Dostosowanie urządzeń pomiarowych

Odpowiedzialnym za dostosowanie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD, gdyż to on jest ich właścicielem. Jeśli urządzenia nie spełniają wymagań to zostaną bezpłatnie dostosowane, koszt zmiany nie obciąży Odbiorcy. Inaczej jest w przypadku wymiany urządzeń pomiarowych w firmach, wówczas Odbiorca musi zatroszczyć się o dostosowanie licznika do układu IRiESE na własną rękę.

Zawarcie umowy z dystrybutorem

Wypowiadając umowę kompleksową narażamy się na to, że OSD nie ma podstawy by świadczyć nam usługi przesyłu, więc transportować prąd do nas. Co najmniej 10 dni przed wejściem w życie umowy o świadczeniu usług dystrybucji należy przesłać ją do dystrybutora. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

Odczyt urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

W ciągu 5 dni od wejścia nowo zawartej umowy sprzedaży, dystrybutor przekazuje odczyt licznika, więc ilość pobranych przez Odbiorcę kWh do rozliczenia, przesyłając pomiar poprzedniemu sprzedawcy.

Proces zmiany sprzedawcy jest zakończony jeśli wszystkie etapy będą wypełnione.