Jak wypełnić wniosek o przyłącze do sieci

Wniosek o przyłącze dotyczy podmiotów sklasyfikowanych ze względu na napięcie, to do jakiej grupy zostaniemy przydzieleni zależy od tego co zaznaczymy.

Przyłącze energetyczne, jakPrzyłącze energetyczne, jak się za nie zabrać się za nie zabrać

Przyłącze energetyczne, jak się za nie zabrać się za nie zabrać

Grupy przyłączeniowe

Kliponious-green-tickIV podmioty, których urządzenia instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A,
Kliponious-green-tickV podmioty, których urządzenia instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A,
Kliponious-green-tickVI podmioty przyłączane poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie na zasadach określonych w umowie zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.

Co to są pełne dane wnioskodawcy

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy. Wskazać adres zameldowania lub adres siedziby oraz adres korespondencyjny. Dla podmiotów prawnych prosimy podać NIP oraz REGON natomiast dla osób fizycznych PESEL. Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie nr telefonu i adres e-mail.

Jeśli nie posiadamy przyłącza to w odpowiednim miejscu zapewne należy zaznaczyć „X”, oznaczać to będzie jakie miejsce chcemy przyłączyć do sieci:
• placu budowy jeżeli planowane jest zasilanie placu budowy,
• zasilania docelowego jeżeli wniosek dotyczy zasilania docelowego obiektu,
• zwiększenie poboru mocy jeżeli wnioskodawca wnioskuje o zwiększenie mocy dla obiektu istniejącego lub rozbudowywanego,
• rozdział instalacji jeżeli wnioskodawca wnioskuje o nowy układ pomiarowy w obiekcie, który posiada przyłącze i ma już jeden lub więcej układów pomiarowych,
• zmiana przyłącza z 1 na 3-fazowe jeżeli wnioskodawca wnioskuje o zmianę sposobu zasilania obiektu z 1 na 3-fazowe,
• inne należy zaznaczyć, gdy żaden z powyższych wyborów nie jest adekwatny do celu złożenia wniosku.

Poniżej należy podać nazwę obiektu oraz jego lokalizację wskazując adres i nr działki, na której obiekt się znajduje lub będzie się znajdował. Wniosek należy złożyć w najbliższym oddziale Dystrybutora, np. na terenie Bydgoszczy będzie to punkt Enea Bydgoszcz.

Jakie mamy rodzaje obiektów

Do sieci podłączyć możemy:
• budynek jednorodzinny,
• budynek wielolokalowy, bloki mieszkalne, apartamentowce itp.,
• zakład produkcyjny/usługowy, obiekty przemysłowe, usługowe i handlowe,
• budynek w zabudowie szeregowej dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynków typu „bliźniak”,
• inny w przypadku, gdy żaden z powyższych rodzajów nie odpowiada obiektowi, którego wniosek dotyczy (należy podać własny rodzaj
obiektu np. oświetlenie uliczne itp.),
• domową instalację OZE.

Zapotrzebowanie na moc

Dystrybutor we wniosku poprosi nas o podanie mocy „docelowej”, warto w tej kwestii narazić się z elektrykiem, który będzie wykonywał instalację elektryczną w obiekcie. Wniosek bowiem wskazuje na takie możliwości wyboru:
• docelową moc przyłączeniową czynną zasilania podstawowego w kW,
• moc przyłączeniową czynna zasilania rezerwowego (jeśli wymagane) w kW,
• przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh,
• przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje jednocześnie o przyłączenie placu budowy należy dodatkowo wypełnić kolumnę: „Plac budowy”. W przypadku, gdy obiekt posiada istniejące zasilanie w energię elektryczną należy wypełnić kolumnę „Istniejąca” podając informacje zgodne z obowiązującą umową.
Jeżeli jako rodzaj budynku wybrałeś pola: „Budynek wielolokalowy” lub „Budynek w zabudowie szeregowej” w tabeli należy podać łączne parametry dla całego obiektu dołączając jednocześnie załącznik.

Rodzaj przyłącza

Należy podać inne informacje istotne dla wnioskodawcy mogące mieć wpływ na warunki przyłączenia np. proponowane miejsce lokalizacji układu pomiarowego, preferowany rodzaj przyłącza tj. przyłącze napowietrzne czy kablowe (podziemne).

Wymagane załączniki

Należy załączyć obligatoryjnie enumeratywnie wyliczone załączniki zazwyczaj są nimi:

• dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.
• plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.
• pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika).
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych).
• informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
• bilans mocy dla budynków wielolokalowych (w przypadku kilku budynków wielolokalowych należy wypełnić oddzielnie załączniki Z-W- 1 dla każdego z nich).

Chcesz się dowiedzieć, ile kosztuje przyłączenie do sieci? Zajrzyj tutaj: https://energiadirect.pl/poradniki/jakie-poniesiemy-koszty-w-zwiazku-z-przylaczem-do-sieci