Przyłącze elektryczne dla budynku

Przyłącze elektryczne dla budynku

Przyłącze elektryczne dla budynku

Czym jest przyłącze?

Energetyka pod pojęciem przyłącza rozumie urządzenie lub zespół urządzeń, jakie łączą sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. Przyłącze składa się, więc zabezpieczenia głównego całego obiektu  oraz układ rozliczeniowo-pomiarowy (licznik prądu) służący do rozliczeń z Sprzedawcą energii i dystrybutorem odpowiedzialnym za dostawę energii elektrycznej.

Dokumentem, który określa techniczne wartość zabezpieczenia przedlicznikowego jest projekt budowlany przyłącza opracowany przez dystrybutora pt. „Warunki Techniczne Przyłączenia”, wszelkie jego szczegóły uzależnione są od wysokości mocy przyłączeniowej.

Moc przyłączeniowa

To właściciel obiektu, wnioskodawca musi określić wysokość mocy przyłączeniowej. Powinien przy jej określaniu wziąć pod uwagę to, co ma na nią największy wpływ, czyli ilość i rodzaj odbiorników elektrycznych, które będą obecne w budynku.

Rodzaje przyłączy

Wnioskować można o jedno z dwóch rodzajów przyłącza, odróżnia je cena jak i rodzaj wykonywanych prac. Przyłącze kablowe oznacza, że nasza instalacja połączona jest z siecią energetyczną kablem zakopanym w ziemi. W tym przypadku złącze  ukryte jest w estetycznej skrzynce,  usytuowanej gdzieś na terenie działki (jeśli nie ma przeciwwskazań, złącze można usytuować także na ścianie budynku). W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne (do których użytkownik nie ma dostępu – są one własnością Zakładu Energetycznego). Przyłącze napowietrzne wykonywane jest jedynie wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ten typu przyłącza wykonuje się najczęściej, ze względu na niższe koszty jak i występowanie linii napowietrznych. O tym, ile kosztuje przyłączenie do sieci energetycznej można przeczytać tutaj: https://energiadirect.pl/poradniki/ile-kosztuje-przylaczenie-pradu-do-dzialki-budowlanej

Dodatkowo instalacja składa się z:

Kliponious-green-tickzłączy instalacji elektrycznej,

Kliponious-green-tickrozdzielnicy głównej,

Kliponious-green-tickuziomu budynku,

Kliponious-green-tickgłównej szyny uziemiającej,

Kliponious-green-tickwewnętrzne linie zasilające (WLZ),

Kliponious-green-tickinstalacji odbiorczej.

Procedura wnioskowania przyłączenia do sieci

Podstawowymi krokami do uzyskania przyłącza są:

Kliponious-green-tickzawnioskować o podłączenie, wnosząc wniosek do Zakładu Elektrycznego, obecnie Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD

Kliponious-green-tickpodłączyć instalację do sieci energetycznej według wytycznych Zakładu Energetycznego,

Kliponious-green-tickzawrzeć „Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”.

Konieczne jest, aby działka, którą chcemy podłączyć, musi znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania terenu.  W takim wypadku będziesz mógł skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej.  Inaczej poniesiesz dodatkowe koszty przyłączenia.

Przyłącze wykonuje Zakład Energetyczny ZE, właściwy miejscowo, w zależności od terenu na jakim znajduje się budynek.

W biurze obsługi ZE znajduje się wniosek, który należy wypełnić, we wniosku o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia przyszły odbiorca musi  podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci Zakładu. Przed złożeniem wniosku należy skompletować potrzebne dokumenty, którymi są:

Kliponious-green-tick mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec istniejącej sieci energetycznej,

Kliponious-green-tick tytuł własności działki lub budynku/mieszkania.

Zakład po zapoznaniu się z wnioskiem i jego akceptacji wydaje Warunki Przyłączenia oraz wysyła do wnioskodawcy propozycję umowy przyłączeniowej. Po zaakceptowaniu Umowy Przyłączeniowej i  jej podpisaniu oraz wpłaceniu zaliczki określonej w umowie, Zakład Energetyczny wykona przyłącze do naszego obiektu.

Po wykonaniu przyłącza musimy jeszcze podpisać z Zakładem Energetycznym „Umowę sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych” wypełniając wcześniej odpowiedni „Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych”.